Eén van de manieren waarop Sexmatters begrip tussen mensen met verschillende gender- en seksuele identiteiten bevordert is door middel van workshops. Tijdens onze workshops gaan we met jongeren in gesprek over uiteenlopende aan seksualiteit en gender gerelateerde onderwerpen. De invloed van man of vrouw zijn en positieve aandacht voor diversiteit komen in alle workshops terug. We creëren een veilige sfeer  waardoor ruimte ontstaat om openhartig, eerlijk, gedurfd en nieuwsgierig te zijn. De reacties van deelnemers aan de workshops zijn erg positief. Zo vinden jongeren het prettig om op deze manier met gender en seksualiteit bezig te zijn en zeggen ze achteraf elkaar beter te kennen.

Sexmatters in de klas

Sexmatters geeft 3 verschillende workshops (GenderBlender, SexTalks en Consent) op middelbare scholen (2e/3e jaar) en het MBO. Tijdens deze workshops laten we leerlingen op een interactieve, veilige en positieve manier zien dat begrippen als seks en gender rekbaarder zijn dan gedacht en dat iedereen op een kleurrijke manier invulling kan geven aan zijn of haar identiteit. Leerlingen gaan met elkaar in gesprek, stellen vragen over liefde, relaties en seks en oefenen met het aangeven en aanvoelen van eigen en elkaars wensen en grenzen.

Doel van onze workshops

We laten zien dat gender en gendernormen van invloed zijn op zowel je identiteit, als je seksualiteit en de verschillen in het omgaan met wensen en grenzen. Doel hiervan is dat jongeren zich bewust worden van deze gendernormen en van de invloed die dit heeft op wie zij zijn en hoe ze met elkaar omgaan. Resultaat van onze workshops is dat er meer openheid en onderling begrip ontstaat. Leerlingen leren elkaar beter- of op een andere manier kennen. Er ontstaat ruimte om op een vrije en veilige manier hun eigen genderidentiteit en seksualiteit te ervaren en te ontwikkelen. Dit zijn belangrijke voorwaarden om jezelf te kunnen zijn op school en daarbuiten.

Onze aanpak

De workshops zijn er niet op gericht leerlingen te vertellen hoe ze over seksualiteit en gender na zouden moeten denken. We willen samen met de jongeren bestaande ideeën bevragen en aan jongeren laten zien hoe bepaalde ideeën mensen kunnen beperken en soms zelfs schaden. De workshops zijn daarom zeer interactief, er is veel ruimte voor inbreng van de leerlingen en het uitwisselen van ervaringen. Verschillende werkvormen (filmpjes, stellingen, praktische opdrachten en groepsgesprekken) wisselen elkaar af. De workshops worden gegeven door twee jonge workshopleiders die dichtbij de leefwereld van de jongeren staan.

Het is belangrijk dat de jongeren zich met de workshopleiders kunnen identificeren maar ook dat ze kennis kunnen maken met mensen die anders zijn dan zij. Daarom werken we met een jong en divers team met zowel LHBT- als niet LHBT- workshopleiders. Soms is onze workshop voor leerlingen de eerste keer dat zij echt contact hebben met een LHBT-persoon, dat zij vragen kunnen stellen en dat praten over LHBT-mensen niet een gesprek óver maar mét is. Hierdoor is LHBT niet meer een abstracte term maar gaat het over mensen die behoefte hebben aan gelijkwaardigheid en respect. Ook door de aanwezigheid van niet- LHBT workshopleiders die zich positief uitspreken over de LHBT gemeenschap, gaan de leerlingen positiever denken over een band tussen LHBT en niet-LHBT mensen; dit is niet eng maar gewoon oké.

Sexmatters biedt de volgende workshops

GenderBlender – Hierin staan man- vrouwrollen centraal. Er wordt uitleg gegeven over het begrip gender en stereotype man-vrouwbeelden worden besproken. We laten de deelnemers op een interactieve maar vooral ook op een veilige en positieve manier zien dat de begrippen mannelijk en vrouwelijk rekbaarder zijn dan gedacht en dat iedereen op een kleurrijke manier invulling kan geven aan diens identiteit. Het resultaat is dat er meer openheid en onderling begrip ontstaat waardoor jongeren elkaar op een andere manier- en beter leren kennen. Belangrijke voorwaarden om zichzelf te kunnen zijn.

SexTalks – Heeft seksualiteit en intimiteit als hoofdthema. Er wordt uitleg gegeven over seksualiteit met positieve aandacht voor diversiteit. Daarbij wordt duidelijk dat er veel verschillen zijn en dat anders zijn ook heel stoer is. We behandelen verliefdheid, aantrekkingskracht en de invloed van gender op seksualiteit. Resultaat is dat leerlingen meer kennis hebben over seksuele diversiteit en zich ervan bewust zijn dat seksualiteit voor iedereen iets anders is. De workshop biedt jongeren de nodige inzichten om hun seksualiteit op een vrije en veilige manier te ervaren en verder te ontwikkelen.

Consent – Duidelijk communiceren (zowel verbaal als non-verbaal), onderling vertrouwen en respect hebben voor de grenzen van de ander staan in deze workshop centraal. Consent gaat niet alleen om expliciet toestemming geven maar ook om het achterhalen van wat de ander fijn of minder fijn vindt. Non-verbale communicatie speelt een grote rol en ook verschillen tussen jongens en meisjes ten aanzien van consent komen aan bod. Door middel van rollenspellen en filmpjes leren de deelnemers zich inleven in elkaars wensen. We onderzoeken ook hoe leerlingen zelf voelen wanneer iets hun comfortzone ontstijgt. Resultaat is dat jongeren begrijpen wat het begrip consent inhoudt. Jongeren worden zich bewust van het belang van het aangeven van wat ze wel of niet willen én hoe zij de wensen en grenzen van de ander kunnen achterhalen en respecteren.

De drie workshops zijn sterk met elkaar verbonden en worden dan ook bij voorkeur in een serie van drie bijeenkomsten gegeven maar zijn ook los te boeken. Voor een optimaal effect is het belangrijk dat onze boodschap breed gedragen wordt. Daarom bieden we ook een introducerende workshop voor docenten, mentoren en schoolleiding aan zodat zij hun studenten goed kunnen voorbereiden en eventuele vragen achteraf kunnen beantwoorden. Voorafgaand aan de workshops vindt er een intake plaats waarin we bespreken welke thema’s of vragen er leven en waar we aandacht aan willen besteden. We passen onze workshops waar nodig hierop aan. De prijs van de workshop is afhankelijk van het aantal workshops dat wordt afgenomen en beschikbare financiering.

Wil jij gender en seksualiteit onder de aandacht brengen bij jou op school, sportclub of vereniging? Of vrijblijvend een offerte opvragen? Neem dan contact met ons op.